CONTRIBUTIE 2021

Zoals u hebt kunnen lezen in het KBO Nieuws van november is door de Algemene Ledenvergadering besloten om de te betalen contributie voor het verenigingsjaar 2021 onveranderd vast te stellen op € 20,- per lid en € 11,50 door gastleden.

De contributie 2021 ad € 20,- c.q. € 11,50 zal worden geïncasseerd op 29 januari 2021.

Handmatige betaling
Een zeer beperkt aantal leden heeft ons niet gemachtigd voor incasso. Deze leden worden hierbij verzocht zelf € 20,- (dan wel € 11,50 voor gastleden) vóór 15 januari 2021 over te maken op rekening NL35 RABO 0106 8465 74 ten name van KBO Berkel-Enschot met vermelding van het lidnummer en Contributie 2021. Als een lid per die datum niet betaald heeft zal een betalingsverzoek worden gezonden ad € 21,- (dan wel € 12,50 voor gastleden), inclusief een opslag van € 1,- voor administratiekosten.
Wilt u ons alsnog machtigen voor incasso ? Laat dit dan vóór 1 januari 2021 weten aan de penningmeester Jan Freijse, tel.013-5332780 of per email: penningmeester@kboberkelenschot.nl. U kunt bij hem ook terecht voor eventuele vragen over de contributie.