In de Algemene Ledenvergadering op 21 april 2023  is besloten om de contributie voor het verenigingsjaar 2024 te handhaven op € 22,00 per lid en €12,50 voor gastleden. 

Deze bedragen gelden voor contributies die automatisch geïncasseerd worden. Wanneer een lid geen machtiging tot incasso heeft verstrekt, wordt € 1 extra berekend op de contributienota. 

 

Handmatige betaling
Een zeer beperkt aantal leden heeft ons niet gemachtigd voor incasso. Deze leden worden hierbij verzocht zelf € 22,- (dan wel € 12,50 voor gastleden) vóór 15 januari 2024 over te maken op rekening NL35 RABO 0106 8465 74 ten name van KBO Berkel-Enschot met vermelding van het lidnummer en Contributie 2024. Als een lid per die datum niet betaald heeft zal een betalingsverzoek worden gezonden ad € 22,- (dan wel € 12,50 voor gastleden), inclusief een opslag van € 1,- voor administratiekosten.

Wilt u ons machtigen voor incasso? Laat dit dan weten aan de penningmeester Jack van den Brand, telefoon 013-5335643 / 06-41713533 of per email: penningmeester@kboberkelenschot.nl