In de op 24 september 2021 gehouden Algemene Ledenvergadering is besloten om de contributie voor het verenigingsjaar 2022 vast te stellen op € 21,– per lid en € 11,50 voor gastleden. Vanwege het vervallen van allerlei activiteiten door Covid-19 in 2021 is in november 2021 in de bestuursvergadering besloten een eenmalige korting op de contributie 2022 te verlenen van € 1 waardoor de te betalen contributie 2022, € 20,– (gastleden € 11,50) bedraagt.

Vanaf 2011 tot en met 2022 bedraagt de contributie hiermee ongewijzigd € 20,–. Rekening houdend met de algemene prijsstijgingen van de afgelopen 10 jaar en de verhoging van de afdracht aan KBO Brabant per lid zou de jaarcontributie onder normale omstandigheden € 25,– bedragen. Afhankelijk van de ontwikkelingen in de toekomst dient derhalve rekening te worden gehouden met een mogelijke stijging van de contributie voor 2023 en volgende jaren.

Handmatige betaling
Een zeer beperkt aantal leden heeft ons niet gemachtigd voor incasso. Deze leden worden hierbij verzocht zelf € 20,- (dan wel € 11,50 voor gastleden) vóór 15 januari 2022 over te maken op rekening NL35 RABO 0106 8465 74 ten name van KBO Berkel-Enschot met vermelding van het lidnummer en Contributie 2022. Als een lid per die datum niet betaald heeft zal een betalingsverzoek worden gezonden ad € 21,- (dan wel € 12,50 voor gastleden), inclusief een opslag van € 1,- voor administratiekosten.

Wilt u ons machtigen voor incasso? Laat dit dan weten aan de penningmeester Jack van den Brand, telefoon 013-5335643/06-41713533 of per email: penningmeester@kboberkelenschot.nl

 

In de Algemene Ledenvergadering op 20 mei 2022 zijn de contributiebedragen voor 2023 vastgesteld op € 22,00 voor gewone leden en € 12,50 voor gastleden.

Deze bedragen gelden voor contributies die automatisch geïncasseerd worden. Wanneer een lid geen machtiging tot incasso heeft verstrekt, wordt € 1 extra berekend op de contributienota.