Collectieve belangenbehartiging
Vanuit het bestuur is een paar jaar geleden samen met een aantal andere organisaties het initiatief genomen om te komen tot oprichting van het Platform Welzijn Berkel-Enschot. Nu is dit Platform niet meer weg te denken uit Berkel-Enschot. Zo is er een werkgroep Dementievriendelijk Berkel-Enschot en wordt er ook gewerkt aan de verbetering van de mobiliteit in ons dorp. 

Het Platform is ook betrokken bij twee gemeentelijke projecten: De werkgroep Ggoud en het programma Fijn Thuis gesprekken. Namens de KBO heeft Jan Hermes zitting in deze werkgroep, die zich inzet voor een gezond en gelukkig oud worden in ons dorp. Onder leiding van Sjef van der Klein heeft men zich tot doel gesteld om met een vijftal aandachtsgebieden voor ouderen aan de slag te gaan.
1. Vitale ouderen. Ouderen zijn zo lang mogelijk vitaal en voelen zich verbonden.
2. Kwetsbare ouderen. Kwetsbaarheid van ouderen wordt tijdig gesignaleerd. Signalen worden opgevolgd en er wordt een perspectief geboden.
3. Wonen. Oud en thuis in je woning. Meer prettige en veilige woningen. Er komt een gevarieerd aanbod van woonvormen.
4. Woonomgeving. Oud en thuis in je dorp. Ouderen wonen in een leefomgeving die zij als prettig en veilig ervaren.
5. Regie. De oudere is zelf in regie.

Ad Dekker is betrokken bij de Fijn Thuis gesprekken, die erop gericht zijn om 65+ ouderen te bezoeken. Daartoe worden vrijwilligers geworven die speciaal getraind worden om de gesprekken te voeren.

KBO Berkel-Enschot blijft participeren in de Werkgroep 533, een werkgroep die zich hard maakt voor de realisatie van een grote zaal nabij Ons Koningsoord. Gesteld kan worden dat er binnen dit moeizame proces, mede door bouwactiviteiten elders in het dorp, sprake is van een hernieuwd perspectief.

De juridische helpdesk van KBO-Brabant is ook een voorbeeld van collectieve belangenbehartiging. KBO Berkel-Enschot is betrokken geweest bij de oprichting en Jan Hermes neemt daaraan deel. Jaarlijks worden ongeveer 100 personen geholpen bij juridische vraagstukken.

Individuele belangenbehartiging
Voor vele ouderen is de WMO-wetgeving (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) een ondoorzichtig woud, zijn de digitale belastingaangiften een moeizaam te bewandelen weg en juridische probleempjes vaak een moeilijk te nemen hobbel.
De Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’s) en de Cliëntondersteuners binnen KBO Berkel-Enschot zijn beschikbaar om prangende hulpvragen in goede banen te leiden.
Zij weten de weg om de senior naar de juiste instantie te verwijzen of stellen samen met de hulpvrager een begeleidingstraject op.
Een VOA of Cliëntondersteuner verwijst, ondersteunt, bemiddelt of adviseert over de regelgeving en voorzieningen op de terreinen van inkomen, recht, zorg, wonen, mobiliteit en deelname aan de samenleving in algemene zin. Vanuit het bestuur is Ad Dekker de coördinator.

Er is ook sprake van nauwe samenwerking met Loket Berkel-Enschot.

Een zeker niet onbelangrijk onderdeel van de werkzaamheden van de werkgroep is zoals reeds aangegeven het bieden van hulp bij het invullen van de jaarlijkse belastingaangifte, meer specifiek de inkomstenbelasting en de aanvraag van toelagen. Ieder jaar weer maken zo’n 300 senioren gebruik van deze deskundige hulp. In tegenstelling tot een paar jaar geleden is voor deze hulp het lidmaatschap van de KBO (slechts € 20,– per jaar) een voorwaarde. 

COÖRDINATIE
• Jan Hermes            06-53854381
• Ad Dekker               06-53770599