Met ingang van 2015 zijn een aantal overheidstaken op het gebied van zorg en inkomen overgeheveld naar de gemeenten. Dit is geregeld in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze wet is er op gericht dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren en dat men actief kan meedoen binnen onze samenleving. Ook als men een beperking of belemmering heeft.

In Tilburg wordt gewerkt volgens de zgn. “Tilburgse Aanpak”. Deze houdt in dat u als u al hulp hebt van een professional, dat hij/zij samen met u kijkt naar de beste oplossing voor uw (hulp)vraag.

Als u (nog) geen hulp hebt, kunt u rechtstreeks een aanvraag indienen bij de gemeente. Als u uw aanvraag hebt ingediend volgt het zgn. keukentafelgesprek. Iemand van de gemeente bekijkt samen met u wat uw eigen mogelijkheden zijn (kunt u een beroep doen op uw buren, kinderen enz.) en wat hierop moet/kan worden aangevuld door de gemeente. Afhankelijk van uw inkomen wordt hiervoor een eigen bijdrage vastgesteld.

Laat u bij het keukentafelgesprek bijstaan door een clientondersteuner, zie hieronder, de gemeente is verplicht om deze hulp aan uw zijde te respecteren.

Bij de uitvoering van de WMO gaat men er dus van uit dat mensen zo veel als mogelijk zélf, een oplossing zien te vinden op de hulpvraag. Deze voorziening moet daarom worden gezien als een ‘vangnet’.

WMO aanvragen?

Wilt u een beroep doen op de WMO dan dient u een aanvraag in te dienen bij de gemeente Tilburg. Dat kan per telefoon 14013 of via internet: www.tilburg.nl\wmo. Wilt u hierbij hulp hebben neem dan contact op met een van de cliëntondersteuners of vrijwillige ouderenadviseurs van KBO Berkel-Enschot (zie de namen elders in dit boekje). U kunt ook bij Loket BE om hulp vragen.

Schakel de hulp in van een cliëntondersteuner

De ervaring leert dat het goed is om samen met een familielid of iemand anders die u in vertrouwen kunt nemen het keukentafelgesprek te hebben. Immers van dit gesprek kan veel afhangen, zoals: kunt u voldoende duidelijk maken wat uw hulpvraag is of op welke hulp u in uw directe omgeving kunt rekenen.

Hebt u niemand die u bij het keukentafelgesprek kan ondersteunen, dan kunt u een beroep doen op de zgn. Cliëntondersteuners van KBO Berkel-Enschot. Dit zijn speciaal daartoe opgeleide vrijwilligers, met een achtergrond op het gebied van zorg en welzijn. KBO Berkel-Enschot stelt hoge eisen aan de cliëntondersteuners, waarbij geheimhoudingsplicht vanzelfsprekend op de eerste plaats staat.

Wilt u een beroep doen op een cliëntondersteuner, neem dan contact op met het secretariaat van KBO Berkel-Enschot.