Op 21 april j.l. namen ongeveer 80 belangstellende leden deel aan de algemene ledenvergadering in de Druiventros. Nu is een ALV toch een van de activiteiten van onze vereniging, die begrijpelijk niet zo in de belangstelling staat, als je het al een activiteit mag noemen. Het geeft toch in al haar aspecten enig inzicht in het functioneren van de vereniging. Het herdenken van de overleden leden maakt daar een waardevol deel van uit.

In zijn openingswoord stelde de voorzitter de retorische vraag of het bestuur wel voldeed aan de verwachtingen van de leden. Van de 1650 leden neemt op de keper beschouwd een relatief klein aantal deel aan de activiteiten. Het grootste deel zou als donateurs beschouwd kunnen worden. In het kader van zelfreflectie had het bestuur een bezinningsochtend georganiseerd met het thema verbinding. Hoe verhouden we ons tot elkaar en tot het geheel. Onenigheid was niet de aanleiding ondanks dat de voorzitter daar prikkelend naar verwees. Want niets menselijks is ook een bestuurslid vreemd. Met als gespreksleider Jan Hermes die in zijn werkzame leven o.a. mediator was, is er op een waardevolle manier gediscussieerd over het functioneren van het bestuur en de onderlinge verhoudingen. In zijn slotzinnen meldde de voorzitter relativerend dat de verbanddozen en de kapsels voor zover aanwezig intact zijn gebleven, waarmee hij de sfeer aangaf waarin de bezinningsochtend zijn verloop had gekregen.

Op een waardige manier zijn daarna de namen van de 45 overledenen in sfeervolle natuurbeelden geprojecteerd en opgelezen. Het synchroon aansteken van kaarsen vervolmaakten de herdenking. Het voordragen van een parabel van Jan Joosten over de mier, de eekhoorn en de zwaan en het uitspreken door Loes Westgeest van een eigen gedicht, maakten dit stemmige onderdeel van de bijeenkomst compleet.

Na de pauze werd de ALV geopend en kwamen de gebruikelijke agendapunten aan de orde.

De kascommissie gaf verslag van de bevindingen, waarna het bestuur gedechargeerd werd.

Een bijzonder punt was de vacatures voor het secretariaat. Volgens de statuten zouden de twee secretarissen Ine en Joke moeten aftreden omdat hun zitting van drie termijnen van drie jaar erop zat. Joke treed wel af als secretaris, maar blijft de ledenadministratie doen. Beide bestuursleden zijn bereid om hun functie nog een jaar voort te zetten, omdat ondanks oproepen er zich niemand voor de vacatures heeft gemeld. De voorzitter vraagt de vergadering om deze ongebruikelijke verlenging van de termijn met een jaar goed te keuren. De vergadering gaat met applaus hiermee akkoord. De voorzitter meld dat een belangstellende kandidaat zich kortelings heeft aangemeld en haar aanbod in beraad neemt. Om de sfeer te proeven is ze incognito aanwezig.

Nadat alle agendapunten waren afgerond sluit de voorzitter de vergadering en bedankt Agnes Sweep, Lia van de Ven, Loes Westgeest en Jan Joosten voor hun waardevolle bijdrage. In het bijzonder bedankt hij Jan Panhuijzen die achter het scherm voor de beelden heeft gezorgd en erop moet vertrouwen dat de techniek hem niet in de steek laat.