Terwijl het aantal grote maatschappelijke vraagstuk-ken toeneemt, lijkt de Nederlandse politiek daarop steeds minder vaak een antwoord te hebben. Het vertrouwen van de Nederlanders in de landelijke politiek daalt, al enkele jaren op rij. Het aanzien van Tweede Kamerleden neemt af en parlementariërs verlaten de politiek vaak al weer bij de volgende verkiezingen. Gemeentes hebben steeds meer moei-te om geschikte wethouders te vinden.

De vier lezingen over de Nederlandse politiek bren-gen u terug naar de basis en behandelen het poli-tieke bestel in vogelvlucht.
In de eerste lezing gaat het over kernbegrippen als rechtsstaat, staatsvorm, democratie en grondwet. Ook besteden we aandacht aan de geschiedenis van het politieke denken, waarbij we vooral ingaan op de leer van de Trias Politica van Montesquieu (1689-1755), die voor de staatsinrichting van veel demo-cratische landen van grote betekenis is geweest. In hoeverre is onze staatsinrichting gebaseerd op de principes van Montesquieu?

In de tweede lezing staan de ontwikkeling van het kiesrecht en de politieke partijen centraal en komen bovendien de belangrijkste verkiezingsstelsels aan de orde. Met name het verloop van de verkiezingen voor de Tweede Kamer belichten we. In deze lezing gaat het verder over het proces van verkenning, informatie en formatie om te komen tot een nieuw kabinet.

De derde lezing handelt over het samenspel tussen koning, kabinet en parlement. Vooral de wetgevende en controlerende taken van het parlement en de daarbij horende rechten komen uitgebreid aan de orde. Verder wordt er gesproken over de dagelijkse gang van zaken in politiek Den Haag. Wat is een interpellatie en wat is een motie? Waarom zijn er vaak zo weinig Kamerleden bij de debatten met het kabinet aanwezig?

De laatste lezing richt zich op de organisatie en de principes van de rechtspraak en op de belastingen en overheidsfinanciën. Wat gebeurt er precies op de derde dinsdag in september? Wat is het verschil tussen het financieringstekort en de staatsschuld? Is het erg dat Nederland een grote staatsschuld heeft? De lezing eindigt met een overzicht van de trends in de Nederlandse politiek van de afgelopen 10-15 jaar.
Deze cursus werd in het najaar van 2022 ook al een keer gegeven.
 

Docent:  Gerard Olthof
Waar:  Ons Koningsoord, Kapittelzaal
Wanneer:  vrijdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur
Data:  3, 10, 17 en 24 maart
Kosten:  voor leden KBO B-E: € 22,50 incl. koffie of thee