28 april 2021

Verplaatsing ALV

Verplaatsing ALV en samenstelling bestuur

In het KBO Nieuws van maart 2021 hebben we het voornemen geuit om de Algemene Ledenvergadering 2021 te houden op vrijdag 4 juni 2021. Gezien de laatste ontwikkelingen rondom corona ziet het er naar uit dat deze datum niet haalbaar zal zijn. Daarom heeft het bestuur besloten om deze vergadering te verplaatsen naar vrijdag 24 september 2021. Mogelijk zal het een sobere vergadering zijn met een beperkt aantal aanwezigen met aanmelding vooraf. Te zijner tijd hoort u daar nog van. Mocht dat dan onverhoopt toch niet mogelijk zijn dan zullen we alsnog een schriftelijke ALV houden zoals vorig jaar, maar liever niet !

Op de agenda van de ALV staat onder andere: Bestuursverkiezing.

Mevrouw Agnes Sweep en de heer Jan Hermes zijn volgens schema aftredend; beiden stellen zich herkiesbaar.Mevrouw Jeanne Rodenburg en penningmeester Jan Freijse zijn aftredend na 4 respectievelijk 3 termijnen van 3 jaar. Zij zijn daarom niet herkiesbaar.

Wij hebben inmiddels een nieuwe kandidaat bereid gevonden om het penningmeesterschap over te nemen, te weten de heer Jack van den Brand. Voor de vacature vanwege het vertrek van Jeanne Rodenburg wordt vooralsnog geen opvolging gezocht aangezien haar werkzaamheden als aandachtbestuurder voor Vorming & Scholing (inclusief de Zomerschool) worden overgenomen door het zittende bestuurslid Elly Moonen.

Het bestuur wil leden van KBO Berkel-Enschot desalniettemin de gelegenheid bieden om eventuele kandidaten voor het bestuur voor te dragen. Dit dient schriftelijk te gebeuren vóór 15 mei 2021 bij het secretariaat van het bestuur: Jacob van Ruysdaellaan 12, 5056 CD Berkel-Enschot (email : info@kboberkelenschot.nl)

Men kan zich kandidaat (laten) stellen, als tenminste 5 leden de kandidatuur schriftelijk ondersteunen. De kandidaatsstelling dient vergezeld te gaan van een beknopt CV en een door de kandidaat ondertekende verklaring dat hij een eventuele benoeming zal aanvaarden.

Het Bestuur