3 november 2020

Uitslag schriftelijke ALV 2020

Het is toch wel een bijzonder jaar voor KBO Berkel-Enschot door het corona-virus. Allereerst een triest jaar natuurlijk doordat een aantal leden gestorven is aan het virus. Hebt u het filmpje via de link op deze website met de namen van overledenen al bekeken? Heel verdrietig.

Daarnaast kenden we dit jaar een sterk verminderde activiteit doordat vele maanden geen bijeenkomsten gehouden konden worden. Jammer voor alle leden die zo graag elkaar willen ontmoeten. Zelfs onze Algemene Ledenvergadering (ALV) hebben we uiteindelijk niet in De Druiventros kunnen houden vanwege de intelligente of gedeeltelijke lockdown.

Maar met onze schriftelijke ALV hebben we uiteindelijk toch het jaar 2019 kunnen afronden en de nieuwe bestuursleden kunnen benoemen. U hebt allemaal de gelegenheid gekregen om uw stem te laten horen. Over de ingediende vragen en opmerkingen en de antwoorden van het bestuur daarop hebben wij u separaat bericht gegeven.

In totaal hebben we 120 antwoorden op de voorstellen ontvangen. Er was één tegenstem voor het onderdeel Contributie 2021. Alle andere antwoorden gaven aan dat men instemde met alle Voorstellen ALV 2020.
Dat betekent dat:
– Het Jaarverslag 2019 en het Financieel verslag 2019 zijn goedgekeurd
– Aan het bestuur decharge is verleend voor het gevoerde beleid in 2019
– De begroting 2021 en de contributie 2021 zijn goedgekeurd
– De bestuursleden Ine Bierhuizen, Joke van Oudheusden en Lia van de Ven zijn herbenoemd
– Elly Moonen en Ies Risseeuw als nieuwe bestuursleden zijn benoemd
– Jac van Gool als lid van de kascontrolecommissie is (her)benoemd voor dit jaar.

Van de uittredende bestuursleden Thijs Dingenouts en Frank Smarius zal in de bestuursvergadering van 19 november afscheid genomen worden. U krijgt daarvan een verslag in een van de volgende KBO Nieuws berichten.

Wij danken alle leden die aan deze bijzondere vorm van ALV hebben deelgenomen en hopen “ergens” in 2021 weer op de normale manier een ALV te kunnen houden.

Het bestuur